ЈКП "ИЗВОР" Владимирци

ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ

У току 2017 године ради ефикаснијег пословања и руковођења у предузећу, планира се анализа досадашње организационе структуре и у том смислу измена Правилника о организацији и систематизацији те организовање фирме по секторима и то:

1. Сектор »Водовод, канализација и комунална хигијена«
– служба за водовод и канализација;
– служба за комунална хигијена;
2. Сектор за одржавање и изградју путева
3. Сектор заједнички послови
– служба општих и правних послова
– служба књиговодства и финансија.
Према организационој датој структури, у оквиру ЈКП »Извор« обједињен је заокружен систем делатности од водоснабдевања до одношења смећа, делатности пијаце и гробља,па је финансирање укупног пословања везано за реализацију уговорених послова по делатностима.