ЈКП "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ

КОНТАКТ

Скраћени назив предузећа ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ
1. ПУН НАЗИВ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ
2. Оснивач Скупштина општине Владимирци
3. Поштански број 15225
4. Матични број 07347189
5. ПИБ 101403449
6. Година оснивања 1986
7. Седиште Владимирци  Светог Саве 25
8. Телефон, факс 015/513-460; 514-489; 0800-15-15-11
9. в. д. директора Ненад Илић
10. Факс 015/513-460
11. e-mail jkpizvor@ptt.rs
12. Број текућег рачуна 200-2869270101962-40 Банка Поштанска штедионица
13. Шифра делатности 3600
14.

 

Потврда о извршеном

евидентирању за ППЕДВ

 

131332002

 

15.

 

Број решења о упису у

регистар привредних

субјеката

 

БД 69264/2005 од 15. 07. 2005. године

Вршилац дужности директора:

 Ненад Илић  именован Решењем Скупштине општине  Владимирци број  02-45/22-I од 09. 09. 2022. године, именован до именовања директора Јавног комуналног предузећа, почев од 10. 09. 2022. године, а може обављати ову функцију најдуже једну годину.

Састав Надзорног одбора ЈКП „Извор“ Владимирци:

  1. Ивана Гагић – председник, именована Решењем Скупштине општине Владимирци број 02-85/20-I од 11.2020. године на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора – представник оснивача.
  2. Драган Живановић, именован Решењем Скупштине општине Владимирци

број 02-74/20-I од 04. 09. 2020. године на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора – представник оснивача.

  1. Љиљана Ђурић- члан, именована Решењем Скупштине општине Владимирци број ој 02-26/19-I од 04. 2019. ходине на мандатни период од четири године представник запослених.