ЈКП "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ

ЦИЉЕВИ

Циљеви предузећа су:

унапређење и модернизовање система за снабдевање водом за пиће, а све у циљу повећања ефикасности функционисања предузећа и успостављање нарушене економске стабилности предузећа, реализација 100% плана сакупљања, транспорта и депоновања комуналног и осталог отпада и одржавање јавне хигијене, смањење нивоа застоја реализације услуга због неисправности опреме за рад, повећање квалитета услуга корисницима, мерено смањењем броја приговора и неусаглашености, смањење броја основних рекламација корисника на квалитет пружања услуга одвоза отпада и јавне хигијене. увођење нових корисника у систем организованог сакупљања и транспорта комуналног отпада на сеоском подручју на територији општине Владимирци и повећање броја корисника, обнављање возног парка и постојеће опреме.